Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, karty rowerowej i duplikatów świadectwa szkolnego oraz pobierania opłat za te czynności w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Wielichowie

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2018r., poz. 939)

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U z 2016r., poz. 1827 ze zmianami).

I. Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej.
1. Pierwsza legitymacja szkolna (po przyjęciu dziecka do szkoły) wydawana jest nieodpłatnie. Nie pobiera się opłaty za sprostowania w legitymacji szkolnej (zmiana adresu, nazwiska). W przypadku zmiany nazwiska lub adresu należy dostarczyć dokument potwierdzający zmianę danych oraz posiadaną legitymację. Duplikat wydaje się w przypadku, gdy oryginał ulegnie zgubieniu, zniszczeniu lub kradzieży.
2. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat (załącznik nr 1) - do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły.
3. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne oraz potwierdzenie wniesienia opłaty.
4. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu tj. 9,00 zł.
5. Termin wykonania duplikatu legitymacji do 7 dni.

II. Zasady wydawania duplikatów karty rowerowej.
1. W przypadku utraty oryginału karty rowerowej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu karty rowerowej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat (załącznik nr 2) - do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły.
2. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie.
3. Za wydanie duplikatu karty rowerowej nie pobiera się opłaty.
4. Termin wykonania duplikatu do 7 dni.

III. Zasady wydawania duplikatów świadectw szkolnych.
1. W przypadku utraty oryginału świadectwa rodzice ucznia lub pełnoletni absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa (załącznik nr 3) - do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły. Wniosek powinien zawierać w szczególności:
- rodzaj świadectwa (ukończenia szkoły / klasy),
- rok ukończenia szkoły / klasy.
2. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty.
3. Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26,00 zł.
4. Termin wykonania duplikatu świadectwa do 14 dni.
5. Duplikat świadectwa wystawia się na druku obowiązującym w okresie wystawienia oryginału lub na formularzu zgodnym z treścią oryginalnego dokumentu.
6. Duplikat świadectwa zawiera:
- na pierwszej stronie u góry wyraz "Duplikat",
- dane zgodnie z dokumentacją pedagogiczną,
- nazwiska i imiona osób, które oryginał podpisały lub stwierdzenie ich nieczytelności,
- datę wystawienia duplikatu,
- podpis dyrektora szkoły,
- pieczęć urzędową.
7. Jeżeli złożony wniosek nie zawiera informacji niezbędnych do odszukania dokumentacji przebiegu nauczania, wnioskodawca zostaje zobowiązany do uzupełnienia wniosku telefonicznie lub pisemnie.
8. Jeżeli mimo wezwania wniosek nie zawiera niezbędnych informacji albo szkoła nie posiada stosownej dokumentacji, odmawia się pisemnie wydania duplikatu.
9. Jeżeli Szkoła nie posiada dokumentacji przebiegu nauczania albo nie jest ona wystarczająca do wystawienia duplikatu, wydaje się zaświadczenie stwierdzające, że wystawienie duplikatu nie jest możliwe. W tym przypadku odtworzenie oryginału świadectwa może nastąpić na podstawie odrębnych przepisów, w drodze postępowania sądowego.

IV. Sposób załatwienia
1. Duplikat może zostać odebrany osobiście przez osobę zainteresowaną lub przez inne osoby posiadające pisemne upoważnienie zainteresowanego.
2. Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiony ponownie.

Opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, karty rowerowej i duplikatu świadectwa szkolnego należy wnosić na konto szkoły z dopiskiem "za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub duplikatu świadectwa szkolnego".
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Wielichowie
ul. Kościelna 7a 64-050 Wielichowo
nr konta: 47 9063 0008 0010 0121 1930 0003Załączniki:

Załącznik 1 - duplikat legitymacji zkolnej
Załącznik 2 - duplikat karty rowerowej
Załącznik 3 - duplikat świadectwa szkolnego

Ogłoszenia publiczne:

- Malowanie sali gimnastycznej
Dodano: 06.05.2011


Komunikaty:

- Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Dodano: 19.09.2019


Dobre praktyki:

- KSIĄŻKI POLECANE DLA RODZICÓW
Dodano: 20.01.2017
Wszystkie prawa zastrzeżone dla Zespołu Szkół w Wielichowie
ul. Kośœcielna 7a, 64-050 Wielichowo, tel/fax 061 44 33 016

Aktualnoœści | Patroni szkoły | Kadra Szkoły | Rada Rodziców | Podręczniki | Plany lekcji |
Galeria Szkoły | Kontakt || Ogłoszenia publiczne | Komunikaty | Dobre praktyki | Konkursy |

projekt i wdrożenie: amrstudio.pl

Logowanie

login: | hasło: